O projektu

RAZVOJ I PERSPEKTIVE MEĐUNARODNIH ODNOSA: Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

Operativni program RAZVOJ LJEDSKIH POTENCIJALA

U sklopu programa: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

NOSITELJ PROJEKTA: Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld
PARTNERI PROJEKTA: Institut Ruđer Bošković, Institut za razvoj i međunarodne odnose
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.697.675,68 HRK
EU SREDSTVA: 1.612.791,90 HRK
TRAJANJE PROJEKTA: 15 mjeseci
WEB STRANICA PROJEKTA: razvoj-i-perspektive.diplomacija.hr

O projektu

Svrha i opravdanost projekta

Ključni problem koji projekt "Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa: Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja" želi riješiti je u RH trenutno nije u uspostavljen sustav osiguranja kvalitete unutar visokog obrazovanja u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja na način da nije moguća usporedivost istih kvalifikacija stečenih na različitim visokoobrazovnim institucijama te da trenutačno unutar RH ne postoji ni jedan studijski program koji se bavi održivim razvojem te koji pitanjima zaštite okoliša i energetike pristupa iz interdisciplinarne perspektive, već se tim pitanjima pristupa isključivo s prirodno-znanstvenog i tehničkog stajališta čime se iz vida gube brojni socioekonomski i politički aspekti problema energetike i ekologije. Usto, na fakultetima i visokim učilištima u Hrvatskoj trenutačno ne postoji mogućnost sustavnog školovanja za kadrove/specijaliste putem studijskog programa sinergijski kreiranog od strane eksperata iz društvenih i prirodnih znanosti, a koji bi se bavili javnopolitičkim i ekonomskim aspektima održivog razvoja, energetike i zaštite okoliša.
Ovim projektom izradit će se dva standarda zanimanja, četiri standarda cjelovitih kvalifikacija, unaprijedit će se dva postojeća studijska programa te razviti dva nova programa, unaprijedit će se nastavničke kompetencije za 40 nastavnike te pridonijeti unapređenju cjelokupnog visokog obrazovanja u RH.
Ciljne skupine su više od 400 postojećih i budući studenti prediplomskog i diplomskog studija Visoke škole čije će kvalifikacije biti usporedive i međunarodno prepoznatljive, koji će studirati po unaprjeđenim studijskim programima usklađenim s potrebama tržišta rada, te koji će proći kroz module studentske prakse koja će im omogućiti stjecanje praktičnog iskustva rada što će ih učiniti zapošljivijima i konkurentnijima na tržištu rada. Ukupno 40 profesora VŠMOD-a koji će sudjelovati u raznim programima stručnog usavršavanja te unapređenja nastavničkih kompetencija educirat će se o novim nastavnim metodama poučavanja te unaprijediti svoje kompetencije. Sekundardne ciljane skupine su minimalno 60 predstavnika poslodavaca iz javnog i privatnog sektora koji će biti uključeni u ispitivanje oko kompetencija koje su im potrebne od budućih zaposlenika te do 10 poslodavaca koji će biti uključeni uspostavu i provođenje pilot-modela studentske prakse.

Informacija o provedbenim kapacitetima korisnika i odabiru partnera

Projektni konzorcij sastoji se od jednog prijavitelja i dva partnerate je u proteklih je nekoliko godina proveo projekte ukupne vrijednosti veće od 40 milijuna kuna od kojih se ističe projekt VŠMOD-a proveden 2009. godine. Riječ je o projektu Izrade studijskog programa međunarodnih odnosa i diplomacije koji je posebno relevantan za ovaj projekt zbog slične naravi projekta. Naime, uspješna provedba tog projekta dokazuje kako prijavitelj ima dovoljne ljudske, tehničke i operativne kapacitete za uspješnu provedbu ovog projekta.
Sve projektne aktivnosti provodit će se u prostorijama VŠMOD-a koji na raspolaganju ima dostatan broj prostorija, učionica i nastavnih pomagala za uspješnu provedbu aktivnosti. Djelatnici Visoke škole činit će projektni tim sastavljen od voditeljice projekta i financijske voditeljice. Znanstveno-stručni tim bit će sastavljen od deset članova, od koji će dvojica biti djelatnici Visoke škole (voditelj i profesor), četiri eksperta IRMO-a, dva eksperta IRB-a te dva vanjska stručnjaka. Članovi radne skupine stručnjaci su u području u kojem će se provoditi projekt te se u radnoj skupini nalaze zbog svoje ekspertize. Institut Ruđer Bošković u projekt je uključen zbog svojih stručnih ekspertiza u području energetike, nuklearne sigurnosti te zaštite okoliša. IRB-ovi stručnjaci će sudjelovati u radu ekspertskih radnih skupina kao predstavnici prirodnih znanosti kako bi se postigao sinergijski učinak u kreiranju standarda kvalifikacije te novog interdisciplinarong studijskog programa o održivom razvoju te pilot-modela studentske prakse za isti. Institut je u 2013. godini počeo s provedbom projekta iz programa FP7 ukupne vrijednosti 36 milijuna kuna.
Institut za razvoj i međunarodne odnose i njihovi stručnjaci uključeni su u rad Ekspertskih radnih skupina kao najrelevantniji eksperti u području međunarodnih odnosa te diplomacija što ih čini kvalificiranim za rad na prijedlog standarda zanimanja te kvalifikacije u tom području, te rad na razvoju novog interdisciplinarnog studijskog programa. Institut je u proteklih nekoliko godina proveo projekte u vrijednosti većoj od milijun kuna u sektorima održivog razvoja i međunarodnih odnosa te su između ostalog i zbog toga izabrani kao partneri u ovom projektu.

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Svi studenti završetkom studija prema novim standardima koji će se izraditi u sklopu ovog projekta stječu kvalifikaciju koja je usporediva u RH i EU, omogućuje mobilnost u svrhu daljnjeg učenja, utemeljena je na stvarnim potrebama poslodavaca i tržišta rada te im osigurava veću zapošljivosti pri čemu se radi o 100 studenata po generaciji na jednom studijskom programu (preddiplomska i diplomska razina). Kroz modele studentske prakse studenti će steći inicijalna iskustva rada u sektoru te će se povezati s potencijalnim budućim poslodavcima. Ovaj projekt omogućit će i kreiranje studijskog programa koji će obrazovati specijalizirane stručnjake u području međunarodnog i održivog razvoja upoznate s principima i praksama good governance-a (dobrog upravljanja) koji su potrebni ne samo privatnom sektoru, već i nacionalnim te europskim tijelima javne uprave.
40 nastavnika je steklo nastavničke kompetencije koje im dugoročno omogućavaju kvalitetno poučavanje i primjenu suvremenih te inovativnih metoda poučavanja koje u centar stavljaju studente. Nadalje, nastavnici će podići kapacitete za definiranje i usavršavanje ishoda učenja i vrednovanja znanja uskladno ishodima učenja što će kontinuirano koristiti pri koncipiranju vlastitih kolegija. Multiplikacijski učinak toga je da će stečena znanja i vještine moći interno prenositi drugim zaposlenicima u sklopu matične institucije. Ujedno, nastavnici unutar ERS-a će stvoriti jače partnerske veze s IRB-om i IRMO-m koje će semanifestirati u njihovom sudjelovanju u provođenju novog interdisciplinarnog studijskog programa. Kao što je navedeno, svi rezultati ovog projekta imat će multiplicirajuć učinak te će koristiti budućim studentima te svim nastavnicima fakulteta što će zajamčiti održivost rezultata. Osim toga, u sklopu projekta izradit će se i preporuke koje će moći koristiti druge institucije, a ovaj projekt moći će poslužiti kao primjer dobre prakse drugim organizacijama. Povrh svega, Visoka škola izradit će standarde zanimanja i kvalifikacija te će stvoriti pretpostavke da ti standardi uđu u Hrvatski kvalifikacijski okvir čime će se osigurati drugotrajna održivost rezultata na institucionalnoj razini, no i na razini javnih politika. Svi rezultati stvarani su kako bi se uskladili s vodećim javnim politikama te će biti podloga za učenje svih budućih studenata.Važno je napomenuti kako je ovaj program jedini interdisciplinarni program ovakve vrste u Hrvatskoj i regiji.

Sažetak

Projektom "Razvoj i perspektive međunarodnih odnosa: Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja" rješit će se problem sustava osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju koji u RH nije uspostavljen kroz razvoj dva standarda zanimanja, četiri standarda cjelovitih kvalifikacija te stvaranje preduvjeta za upis tih standarda u Registar HKO-a, unapređenje dva postojeća te razvijanje dva nova studijska programa na preddiplomskoj i diplomskoj razini te unapređenje nastavničkih kompetencija za 40 nastavnika.

PROJEKT:

RAZVOJ I PERSPEKTIVE MEĐUNARODNIH ODNOSA:
Uspostavljanje visokoobrazovnih standarda kvalifikacija u sektoru međunarodnih odnosa, diplomacije i održivog razvoja

OPERATIVNI PROGRAM:

Razvoj ljudskih potencijala

U SKLOPU PROGRAMA:

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

FINANCIRANJE:

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda
Ukupna vrijednost: 1.697.675,68 HRK
Sredstva EU: 1.612.791,90 HRK
www.strukturnifondovi.hr

NOSITELJ:

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije

PARTNERI NA PROJEKTU:

Partneri na projektu